Leveringsvoorwaarden

JPRSGAMES.NL is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland onder nummer 30251335 en gevestigd te Alphen (GLD) aan de Geerweg 3 ons Nederlandse BTW nr. is NL167929562B01. JPRSGAMES.NL hierna ook nader te noemen: "verkoper"

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met verkoper sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen door verkoper worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website. Foto van het getoonde product kan altijd iets afwijken.
Verkoper is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere haar catalogi, mailings of website. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat verkoper een bestelbevestiging aan koper verzendt (per e-mail). Een bestelbevestiging wordt door verkoper niet eerder verzonden dan na ontvangst van een door koper volledig ingevuld bestelformulier. Koper kan het bestelformulier verzenden middels elektronische verzending op de website.
Een bestelling is niet geldig indien verkoper zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een ’koop-op-afstand’ tot stand, overeenkomstig artikel 7:46 lid a tot en met j van het Burgerlijk Wetboek. In individuele gevallen kan verkoper besluiten om bestellingen te weigeren, dan wel nadere voorwaarde stellen alvorens over te gaan tot levering. Verkoper is niet verplicht deze weigering nader te motiveren.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Echter de gebruikte artikelen en marge artikelen vallen onder de Marge regeling en zijn niet BTW belast.
Als op de site of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Betaling kan via Bank of giro, overschrijving via Ideal of a contant bij ophalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van verkoper.

Artikel 4. Levering en verzendkosten
De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Mocht verkoper, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid geboden worden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Betalingen die verkoper reeds ontvangen heeft, zullen bij ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. Koper ontvangt, indien gewenst, een rekening bij levering van de bestelde artikelen.
Aan de op deze website genoemde prijzen zal verkoper voor brievenbuspost aan verzendkosten tot 250 gram 3,50 euro en tot 500 gram 4,00 euro berekenen. Voor pakketpost tot 10 kg  zijn de verzendkosten 6,75 euro en voor pakketpost van 10 kg tot 30 kg zijn de verzendkosten 14,90 euro.

De hiervoor genoemde verzendkosten zijn niet van toepassing op levering aan andere landen dan Nederland. Indien koper is verhuisd en dit niet aan verkoper heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatst aan verkoper kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper mocht lijden doordat de aflevering niet op het werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Defecten -  Retouren
Op al onze games en accessoires geven wij 14 dagen garantie en op al onze consoles standaard 1 maand garantie.  Koper is alleen gerechtigd om binnen deze termijn de artikelen, in oorspronkelijke staat en consoles met het garantiebewijs en na overleg met verkoper, te retourneren. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Het product zal worden gerepareerd of vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het reeds betaalde bedrag, verminderd met verzendkosten, binnen veertien dagen na feitelijke retour name van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. Bij bestellingen die geannuleerd worden en ook al zijn betaald wordt er 5,00 euro administratiekosten berekend. Gebruikte goederen worden binnen de garantieperiode eenmalig vervangen. Na de garantieperiode kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade indien deze schade aan verkoper is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van verkoper komt. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de website. Indien verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens koper, is verkoper aansprakelijk jegens koper voor vergoeding van de door koper geleden schade. Verkoper is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
1. schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
2. redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voorzover betrekking hebbende op de directe schade als hier bedoeld;
3. redelijke en aantoonbare kosten die koper maakt ter verkoping of beperking van directe schade als hier bedoeld.
De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan hierboven omschreven wordt door verkoper niet vergoed. Dit betekent dat onder andere in geen geval wordt vergoed gevolgschade zoals onder andere gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2. en 3.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van verkoper gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
- oorlog of daarop gelijkende situaties;
- oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade;
- ziekte van verkoper of personeel van verkoper;
- tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper;
- maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een vervoers-, import- of productieverbod;
- natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt.
Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper.
Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van verkoper, dan wel behoren tot het concern van verkoper en/of die door verkoper bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen koper en verkoper worden gebruikt en die door koper tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op de bepalingen in deze "Algemene voorwaarden voor levering" beroepen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, na eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door koper dit schriftelijk mede te delen. Verkoper is niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 7. Privacy-statement
Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van koper uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens van koper zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 8. Geschillen
Verkoper heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze "Algemene voorwaarden tot levering" is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 10. Voorwaarden Laagste prijs garantie

Geldig voor aankopen in een Nederlandse webshop

De concurrerende webshop heeft zichtbaar een KvK en BTW nummer.

Geldig voor ons complete aanbod DS games.

Het artikel heeft dezelfde condities en voorwaarden.

Eén terugbetaling per artikel.

Geldig tot 2 weken na aankoop.

De terugbetaling gebeurt in kortingscoupons van JPRSGAMES.NL

Wij behouden ons het recht om bij vermoeden van misbruik af te wijken van deze regels.

www.jprsgames.nl